Follow by Email

יום שני, 24 ביוני 2019

מה הולך לקרות לפרסי הלוטו

יש לי כמה בשורות לוטו חשובות

1 הפרס הראשון בלוטו יוגבל ל40 מיליון - במקום 28 מיליון עכשיו
2 רוב הפרסים המשניים יעלו גם כן, חוץ מפרס אחרון שישאר פרס לוטו עושק ש 10 שקלים
3 פרס שני בלוטו יעחה ל750000 שח


(ב השוו  5 בין 6 - ל 5% ם 5% מסכו התקבול הכולל ישמש לחלוקה פנימית, כדלקמן: 
  (בקירוב) מסכום התקבול הכולל, אך 32% – ל 22% ) הפרס הראשון-  בין 1.1( - יהיה פרס 24אם להגרלה פלונית נקבע הפרס הזה כפרס מוכרז לפי סעיף זה שווה לפרס שהוכרז לאותה הגרלה;
 75הפרס השני- סך 1.2( שיחולק בין כלל הזוכים בסוג זה להלן; ₪ 0,000

1.8 - ) הפרס השלישי 1.3( % (בקירוב) מסכום התקבול הכולל;

1. - ) הפרס הרביעי 1.4(  (בקירוב) מסכום התקבול הכולל; 6%

  (בקירוב) מסכום התקבול הכולל; 2.14% - ) הפרס החמישי 1.5(
 4. - ) הפרס השישי 1.6(  (בקירוב) מסכום התקבול הכולל; 3%

  (בקירוב) מסכום התקבול הכולל; 7% - ) הפרס השביעי 1.7(
  20 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 10 סך – ) הפרס השמיני 1.8(  .לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו ₪ (1 .) הסכומים המיועדים לפרסים השני עד השביעי, כולם או מקצתם, ניתנים 9 1.1 להגדלה כאמור בסעיף קטן    להלן. 0

(1 .) מ 10 ל א רות האמור בסעיף קטן זה לעיל, רש

מקור וקרדיט ילקוט הפרסומים 23/06/19

כנראה שכל ה"טוב" הזה יכלול גם עלייה במחיר טבלה

יום שני, 17 באוגוסט 2015

הגרלת הלוטו 2713 - סטטיסטיקה לוטו 18-08-2015

18/08/2015 לוטו סטטיסטיקה

לוטו מפעל הפיס 18-08-15
סטטיסטיקה הגרלת הלוטו 2713 סטטיסטיקה לוטו 18-08-2015
שכיחות לוטומספרי הלוטוהגרלת הלוטו 2713123456
110371212113121410
112362292125131914
13135339251715167
186134201618141510
18805516241215914
19314624132218812
1940418729192410174
19532831181915911
197199242215101210
1992210263013211012
2000607162711292617141718
201201239291910159
202152313201722111212
20409251427171014811
20601311523201618158
2093334162223108168
2112917312219141113
212281828131851010
21317193317189811
21412302021241216119
2161021323018231315
218262222221210109
22124232723211088
2271124242514241115
22802082531251710139
236032126242413241312

שכיחות ס אחדות27162120111112
506011121312825282713155
505021222322926231812139
496031323333031241722119
4830414243431291721111515
484051525353219181415811
455061626363329181917147
477071727373424232013126
406081828003518231813915
39109192900362012121565
40600102030371615911617
9111
7911
9111
8717
7225
8717
851221
7115
851221
84020831
700234
84020831
820110
68091012
820110
8129
6721
8129
7925
661823
7925
780922
6508
780922
7726
6430
7726
7606
63172226
7606
75161934
5913
75161934
7330
5833
7330
7215
5706
7215
7118
5601
7118
701333
550529
701333
680523
5404
680523
6432
5331
6432
630420
522032
630420
5935
4436
5935
5137
4037
5137
3636
3535
3636

בא עם

בא אחרי

בא עם
ניתוח לוטו תוצאות 15/08 : 03 07 14 24 27 28 - כל שישה מספרי הלוטו
באו מעד 15 הגרלות לוטו אחרונות כאשר חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו
באו מעד 8 הגרלות לוטו אחרונות.


סטטיסטיקה לוטו מקיפה 18/08/2015 לוטו מפעל הפיס הסטטיסטיקה

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM