Follow by Email

יום שישי, 8 בינואר 2010

עדכון תקרת המס המשולמת על זכיות ממפעל הפיס

עד עכשיו על זכיות בלוטו פיס 777 וכו מגובה של 54,960 היתם צריכים לשלם מס, החל מ1.1.10 שונה סכום הפטור מהמס ועכשיו הוא עומד על החל מכל שקל מעבר 57120 שח.
וזאת ההודעה ואופן החישוב:
תקנות מס הכנסה בנושא מיסוי מהגרלות – מעודכן לשנת 2010

אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם ולהסביר את המס שהוטל בחוק על זכייה בהגרלות.
מס זה הוא חלק מהתכנית הכלכלית החדשה שאושרה בכנסת, החל מיום 1 ביולי 2003 נכנסו לתוקפם צו ותקנות מס הכנסה.
על פי הצו והתקנות, מי שמשלם פרס מהגרלות, הימורים או כל פעילות הנושאת פרסים
חייב לנכות מס מסכום הזכייה (ניכוי במקור).

להלן ריכוז הסכומים הפטורים ממס ואופן חישוב המס מעודכן מיום 1.1.2010 ואילך:
• סכום פרס עד ל-57,120 ₪ פטור מניכוי מס במקור (תקרת הפטור).
• סכום פרס מעל 57,120 ₪ ועד 114,240 ₪ ינוכה מס חלקי.
• סכום מעל 114,240 ₪ ינוכה מס בשיעור של 25% על כל הסכום.

להלן הסבר קצר בנושא חישוב המיסוי על הזכיות:

כידוע נקבע פטור על זכייה בגובה 57,120 ₪.

יחד עם זאת גובה הפטור אינו מוחלט והוא תלוי בגובה הזכייה.

בזכיות קטנות- עד 57,120 ₪ גובה הפטור הוא 57,120 ₪ כלומר כל הזכייה פטורה ממס.

בזכיות של מעל 57,120 ₪ נקבע כי סכום הפטור ירד ככל שהזכיה גדולה יותר.
לדוגמא אם הזכייה עולה על הסכום של ה 57,120 ₪ ב 10,000 ₪, הפטור יקטן ב 10,000 ₪ ויעמוד על 47,120 ₪.
כלומר לזכייה של 67,120 ₪ יש פטור של 47,120 ₪
לזכייה של 70,000 ₪ יש פטור של 44,240 ₪
לזכייה של 85,000 ₪ יש פטור של 29,240 ₪
וכו'.

הפטור הולך ויורד עד שהוא מגיע לאפס אם הזכייה היא מעל 114,240 ₪.
כך שמי שזכה ב 114,240 ₪ ומעלה ישלם 25% מס על כל סכום זכייתו ללא פטור.


דוגמא לאופן חישוב ניכוי מס חלקי לזכייה בסכום של 90,000 ₪
1. תקרת הפטור: 57,120 ₪
2. הפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור כפול 2: 65,760 ₪ = 2 X 32,880 ₪
3. גובה המס שינוכה: 16,440 ₪. 16,440 ₪ = 25% X 65,760 ₪


שימו לב,
• פרסים החייבים בניכוי מס במקור הם רק פרסים מעל 57,120 ₪ אשר משולמים במשרדי מפעל הפיס. כל הזכיות שמשולמות בנקודות המכירה הינן בגובה הפטור מניכוי מס במקור.
• הסכום החייב במס מחושב עפ"י סך הזכיות בטופס בודד.

מקור קרדיט מפעל הפיס ורשות המיסים.

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM